Rok 2015

Seniorátne valné zhromaždenie Michalovského seniorátu

Na úvod všetkých privítal kurátor michalovského zboru Jaroslav Bánoci.

Potom zhromaždenie otvoril seniorátny kurátor Blažej  Knežo,  Žalmom 42, 1 – 6 a úvodnou modlitbou. Privítal členov valného zhromaždenia a hostí, zást. biskupa Jána Semjana, zást. gener.kurátora Júliusa Kováča, seniora  Ondavsko – hornádskeho seniorátu  Juraja Brecka. Pamiatku nebohého Jána Šoltésa, bývalého seniorátneho kurátora  sme si uctili minútou ticha.

Po prezentácii prítomných, voľbe overovateľov zápisnice a po schválení programu SVZ nasledovali doplňujúce voľby duchovného sudcu, misijného referenta a tlačového referenta. Zvolení boli nasledovní kandidáti: seniorátny  duchovný sudca: Janette Knežová,  misijný referent: Peter Korpa, tlačový referent: Arpád Csontos.

     Nasledovali bohoslužby, na ktorých kázal zástupca biskupa Ján Semjan, na základe biblického textu  Zj 3, 1 – 6 poukázal na význam služby v cirkvi.  Pod vedením kantora Stanislava Kasinca sme spievali piesne 159, 559, 565, 240. Zástupcom biskupa bola inštalovaná seniorka michalovského seniorátu Erika Dékanyová. V príhovore sa poďakovala a vyjadrila nádej na čo najlepšiu vzájomnú spoluprácu. Seniorkou bola inštalovaná seniorátna sudkyňa Janette Knežová, konsenior Juraj Gajdošoci, misijný referent Peter Korpa a tlačový referent Arpád Csontos. 

     Ďalším bodom programu bolo prednesenie správ za rok 2014.  Svoju správu predniesla seniorka Erika Dékányová, správu namiesto bývalého misijného referenta Miroslava Kovaľa,  brat Kovaľ je už zvoleným farárom v Sečovciach, predniesla sestra seniorka. Pavol Kačkoš predstavil správu tlačového referenta. Správu o finančnom hospodárení predniesla pokladnička Emília Vajdová. Správu revíznej komisie uviedol Ján Marcinčák.

       SVZ prerokovalo žiadosť  o podporu zo Všeobecného fondu pre Reformovaný zbor v Blatnej Polianke  na generálnu opravu farskej budovy. Žiadosť  reformovaného zboru Bežovce o súhlas k odpredaju budovy bývalej cirkevnej školy. Obidve žiadosti boli uznesením SVZ odporúčané na vyššie schválenie.

     Záverom sa seniorátny kurátor Blažej Knežo  poďakoval všetkým prítomným členom SVZ i hosťom za ich účasť. Rozišli sme sa po modlitbe a  piesni Kráľ večný nás požehnaj. 

UVEDENIE KNIHY : VYZNANIE VIERY

V Michalovciach v nedeľu 6.12.2015 bola uvedená kniha Vyznania viery, ktorej autorom je brat farár Ján Janovčík.

Na slávnosti kázal zástupca biskupa Ján Semjan, poukázal na význam Slova. Hudobne vystúpila skupina Joel a reformovaný spevokol s Palína. Autora knihy pozdravila seniorka michalovského seniorátu Erika Dékanyová ma senior ondavsko hornádskeho seniorátu Juraj Brecko. Na uvedení knihy sa prítomním prihovoril autor knihy Ján Janovčík. Pospomínal na svoju službu v palínskom zbore a priblížil dôrazy vydanej publikácie pre život našej viery.