O Nás

Stručná história zboru

Dejiny reformovaného zboru sú úzko spojené z dejinami mesta Michalovce. Mestu bol udelený mestský štatút 18. júna 1944.Od roku 1550 sa šírila reformácia v Michalovciach a v okolí. Reformátori si získali mocných zástancov, šľachticov, Petra Perényiho ( 1502 – 1548 ) a Gabriela Perényho ( 1532 – 1567 ). Reformátori, Michal Starai, Štefan Kopači, Michal Šikoš, Štefan Gálszecsi,, sa pričinili o rozmach reformácie aj v Michalovciach.Veľmi skoro po reformačnej vlne sa vytvára Zemplínsky seniorát, kde patria tiež Michalovce. V roku 1564 je prvým seniorom František Czeglédi. V Michalovciach pôsobili reformovaní farári a kapláni od roku 1584. V roku 1618 boli v Michalovciach, podľa vizitačnej zápisnice duchovní, jeden slovenský a jeden maďarský. Takže sa kázalo slovensky aj maďarsky. K vtedajšiemu zboru v Michalovciach, patrili fílie: Čečehov, Veľké Zalužice, Orlovec, Lastomír, Betlenovce, Hažín, Malé Zalužice, Topoľany, Petrovce.O prvom reformovanom kostole v Michalovciach nie sú presnejšie údaje. Pri nepokoji, ktorý vzišiel z protireformácie bol kostol v roku 1672 kalvínom v Michalovciach odobratý. Po tomto mnohí chodievali na bohoslužby z Michaloviec do Lastomíra. Vzhľadom na krátku vzdialenosť a existenciu tamojšieho zboru a kostola.Dcérocirkevným zborom sa Michalovce stávajú v roku 1928. Tento dcérocirkevný zbor bol pričlenený k matkocirkevnému zboru Humenné.V roku 1940 sa uvádza, v Kalvínskych hlasoch, že v Michalovciach je 218 kalvínskych duší. Náboženskú výchovu navštevovalo 65 žiakov. Začala sa ozývať túžba po vlastnom kostole.Združenie reformovanej mládeže v Michalovciach, zahájilo svoju činnosť 15. 10. 1940. Bohoslužby a zborová činnosť prebiehala v Meštianskej škole chlapčenskej v Michalovciach. Od tohto obdobia dcérocirkevného života reformovaného zboru sú kurátormi: JUDr. Alfréd Mertens, Eugen Kostianský, Pavol Magura, Ján Jenčo, Pavel Matta, Ján Vinc, Karol Komaromi, Jaroslav Ondočík, v súčasnosti Ing. Jaroslav Bánoci.Farský úrad, keď Michalovce boli dcérocirkevným zborom bol v Humennom. Toto sa čoraz viac stretávalo s nevôľou michalovských reformovaných. Po úradných jednaniach je napokon farský úrad preložený z Humenného do Michaloviec. Stalo sa tak 1. 4. 1968, keď súhlas k tomu vydala cirkevná vrchnosť a taktiež Krajský národný výbor. Už pred tým však bola zhmotnená snaha o vlastnú duchovenskú stanicu. V roku 1965 bola zakúpená budova pre účely zborového života a fary. Táto bola rozšírená a zrekonštruovaná. Pokračovalo však úsilie reformovaných v Michalovciach, ale aj v Humennom, o stálu duchovenskú stanicu.K účelu duchovenskej stanice bola zakúpená iná budova na Špitálskej ulici, v roku 1965. Napokon sa ustálilo iné miesto, duchovenská stanica, ktorú zbor získal kúpou v roku 1976, na Dobrianského ulici. Tu sa tiež rozvíja zborový život.Reformovaný zbor mával bohoslužobné zhromáždenia v kostolíku pri autobusovej stanici v Michalovciach. Na tomto mieste mali bohoslužby aj evanjelici a.v., v Michalovciach. Pozoruhodné je to, že kostolík je súčasťou rodového kaštieľa Stáraiovcov, ako už bolo uvedené ich predok sa zaslúžil o rozvoj reformácie na Zemplíne.Túžba po vlastnom kostole dostala konkrétnejšiu podobu 21. 1. 1990, keď zborové valné zhromáždenie prijíma uznesenie o započatí stavby nového kostola. Bola vypracovaná štúdia nového kostola, zborovej siene a fary, ktorú vypracovali Ing. arch. Jozef Pelley a Ing. arch. Jozef Maňuch.Po ustálení miesta, kde by mal kostol stáť sa začalo zo základmi kostola, 15. 6.1992. Základný kameň posvätil biskup ThDr.h.c. Eugen Mikó, 16. 8.1992. V roku 1992 bolo v zbore 1077 duší. Kostol, hlavná časť, bola vysvätená 1.9.1996, biskupom ThDr. Gézom Erdélyim. V roku 1997 sa začalo zo základmi zborovej siene.V rokoch 2000 až 2001 bola vybudovaná stavba fary. Pri stavebných prácach veľkou mierou pomáhali reformovaní veriaci z iných zborov. Pomáhali aj kresťania z iných cirkvi. Pomoc prišla i finančná, mnohí prispeli počas zbierok po obciach i v Michalovciach. Horlivosť, ktorá sa prejavovala, nakoniec priniesla s Božou pomocou blahoslavený výsledok.Nový kostol je v súčasnosti jednou z dominánt v meste. Svojim zjavom je dôstojným sakrálnym miestom v MichalovciachFarári a kapláni, ktorí slúžili v reformovanom zbore v Michalovciach :(podľa dostupných záznamov) :rok 1606 – farár Ján Tolnai , kaplán Jakub Crisanoviusrok 1623 – kaplán Matej Radolskýrok 1881 – 1939 farár v Humennom Alexander Boszorményirok 1935 – 1936 farár v Lastomíre Ján Baláž vyučoval reforované náboženstvo na Gymnáziurok 1940 – 1941 farár v Lastomíre Ján Balážrok 1942 – 1945 farár v Prešove Alexander Brányik

rok 1943 – 1953 farár v Lastomíre Ján Čontofalský

rok 1955 – 1956 kaplán v Humennom Ján Marjo

rok 1956 kaplán Ján Pallay

rok 1957 kaplán Ján Janovčík

rok 1957 – 1958 kaplán Juraj Lorinc

rok 1956 – 1959, 1962 – 1965 kaplán Ján Knežo

rok 1965 – farár v Palíne Ján Janovčík

rok 1967 – administrátor v Humennom Juraj Gazdovič

rok 1967 – 1985 farár Humenné – Michalovce Juraj Gazdovič

rok 1986 – 2005 farár Humenné – Michalovce Michal Hromaník

rok 2005 – 2006 farár v Stretave Juraj Gajdošoci

rok 2006 – 2007 farár v Tušiciach Juraj Brecko

rok 2008 farár v Michalovciach Juraj Gajdošoci

Súčasnosť zboru

Náš zbor má v súčasnosti (r. 2014) 1017 členov, včítane detí. Členovia sa prihlasujú písomne, čestnými prihláseniami. Z toho je 461 členov s volebným právom,teda tých dospelýh členov ktorí uhradili členský poplatok tzv. „cirkevnú daň“. Dnes sme v situácii, že najme mladí členovia zboru žijú a pracujú v zahraničí. Každý rok pribudne niekoľko členov. V mestskom prostredí organizujeme rôzne aktivity pre deti, mládež, strednú a staršiu generáciu. Nových členov získavame hlavne z Božej milosti. Prichádzajú k nám po sobáši, prisťahovaní. Máme aj prípady, keď sa prihlási celá rodina do nášho zboru. Stretávame sa aj s tým, že ľudia nechcú byť viazaní. Obávajú sa záväzkov, ktoré z členstva v cirkvi vyplývajú. Tu má nezastupiteľné miesto trpezlivosť zo strany zboru. Pre udržanie našej členskej základne vytvárame čo najvhodnejšie podmienky. Každý si môže zvoliť účasť na tom ktorom bohoslužobnom alebo zborovom podujatí. Pozornosť venujeme aj našim nemocným, nemobilným členom. Podľa možností ich naši presbyteri svojimi autami dopravujú na bohoslužby alebo stretnutia.Vykonávané zborové aktivity majú slúžiť všetkým členom michalovského zboru. Ak začneme od detí, dôležité miesto majú aktivity, ktoré vykonáva Nedeľná škola. Sú to pravidelné detské bohoslužby, odpoludnia na deň detí, mikulášske stretnutia. Turistické výlety pre deti a rodičov. Pravidelne sa stretáva mládež, trávi plánované výlety mimo mesta. Mládež sa v poslednom období zúčastnila kresťanských hudobných festivalov, evanjelizácii v meste, športovej futbalovej súťaže v meste. V zbore prebiehajú stretnutia rodín na zaujímavé témy, na ktorých sa diskutuje a odovzdávajú sa vlastné poznatky. Cez letné prázdniny je stretnutie rodín zboru na Zemplínskej šírave, plavba loďou, ak sa vydarí počasie aj opekanie a návšteva Ateliéru o živote v minulosti. Pre strednú generáciu sme v poslednom období organizovali futbalový turnaj a turnaj v stolnom tenise a zájazd na divadelné predstavenie v Prešove.Pre našich starších pripravujeme Misijno diakonické stretnutia, káže sa Božie slovo, vysluhuje sa Svätá večera Pánova, podáva sa občerstvenie. Božím slovom nám na týchto stretnutiach zväčša slúžia duchovní na dôchodku .Veľký význam pre budovanie zboru má zborový spevokol Soli Deo Glória, mládežnícka hudobná skupina Rogáte a kresťanská hudobná skupina PF. Spolu s deťmi a mládežou spievajú v zbore a oslavujú Boha.Veľmi dôležitá je zborová internetová stránka, www.kalvin.sk. Na nej sú informácie o živote a podujatiach zboru a seniorátnych či cirkevných akciách. Po zborovom Informačnom liste, ktorý prinášal správy pre členov zboru sme začali vydávať zborový časopis Kalvín. Distribuuje sa zdarma a v zbore si už získal veľký ohlas. Do Kalvína prispievajú členovia zboru, obsahuje pestré rubriky k nábožnému čítaniu. Časť Kalvinček je určená deťom. Časopis sa usilujeme rozdávať aj tým, ktorí nie sú pravidelnými návštevníkmi bohoslužieb.Budujeme zborovú knižnicu, pre zapožičiavanie kresťanskej literatúry k domácemu čítaniu. Vo vstupnom vestibule kostola, je počas bohoslužieb a podujatí možnosť zakúpenia biblií a iných kresťanských titulov. Zborový život a dianie v zbore preberáme na presbyterských schôdzach a schôdzach komisii presbytéria. Možnosť vydariť sa majú aj všetci členovia zboru, svojim podnetom, čí už písomne do nainštalovanej internej zborovej schránky alebo príspevkom do Kalvína alebo ústne na zasadnutí presbytéria, ktoré je verejné, resp. na Zborovom valnom zhromaždení.Hlavné zborové aktivity sú bohoslužby a biblické hodiny. Poskytujeme tiež priestor pre seniorátne a generálne cirkevné podujatia. Zúčastňujeme sa ekumenických udalostí v Michalovciach, spevokol Soli Deo glória pravidelne reprezentuje nás všetkých kalvínov, na regionálnych prehliadkach. Vo viere nás povzbudzujú aj každoročné nami organizované kresťanské koncerty. Sociálne slabším veriacim zdarma rozdávame modlitebné knižky, biblie a kresťanské kalendáre.Neutíchajúci zápas vedieme s uskutočňovaním našich misijných a budovateľských plánov. Tvorivý potenciál často brzdí aj otázka financií. Naše spoločné plány sa snažíme zjednotiť a spriechodniť hlavne v presbyterstve. Ale to je taký plodný zápas s výsledkom pre celý náš zbor. Trápi nás, že mnohí neprichádzajú na bohoslužby, na rôzne obohacujúce podujatia. Cítia sa byť ukrytí a akože spokojní v mestskom prostrení Niektorí prídu až s plačom, s prosbou o pomoc, alebo s posbou o pochovanie blízkeho človeka. Zápasíme s tými istými problémami ako všetky naše zbory. Vieme ich pomenovať, ale riešenia sú dlhodobé. S presbyterstvom sa usilujeme o to, aby ľudia radi chodievali do zhromaždenia. Pripravujeme podmienky a pozvaniami sú aj rôzne naše aktivity. Nesmieme dať odradiť a rezignovať na našu spoločnú misijnú úlohu.Iste, že máme aj rezervy. Ináč ich vníma pohľad človek z vnútra zboru a ináč z vonku. Východiskovým bodom je začať od seba. Niekedy sa márne usilujeme zapájať do zborového života konfirmantov, zosobášených. Najmä na sviatky príde napríklad na Svätú večeru Pánovu veľa ľudí, ale počas roka ich nevidieť. Hľadáme spôsob a vhodnú formu ako ich pritiahnuť. Ako nesprávny sa prejavuje aj postoj niektorých rodičov detí, ktorí síce zapíšu deti na vyučovanie náboženskej výchovy, ale do kostola s nimi až tak nechodia. Stáva sa, že príde cudzí človek, ktorí hľadá cestu ďalej. Po rozhovore dostane Bibliu, ale už sa nevráti. Často na schôdzach presbyterstva diskutujeme o zefektívnení našej spoločnej práce. O tom ako čo najlepšie pracovať s deťmi, mládežou, dospelými.

Budúcnosť zboru

S Božou pomocou ďalej oslavovať Boha! Misijne pôsobiť – vytvárať priestor a čas na rôzne zhromaždenia, spoločenstvá. Je nutné naďalej stabilizovať členskú základňu. Plánujeme rozvíjať prácu s deťmi a mládežou. Ďalej sa starať o dospelých, starších a nemocných. Stavebne ešte upravit vežu kostola, naištalovať nový zvon a zabespečiť pravidelnú údržbu zborových budov. Chceli by sme rozvíjať spoluprácu s inými našimi zbormi. Spolu s presbytermi sa ďalej zapájať do riadiaceho procesu v našej cirkvi. Pripomienkovať vytvárané zákony, vyjadrovať sa k návrhom. Plánujeme postupovať ďalej pri rozširovaní zborovej knižnice. Zapájať sa do ekumenického dialógu v meste. Ukázať v Michalovciach, že tu žijúci reformovaní kresťania sa chcú podieľať na tvorbe kresťanského sveta.