Sviatky

NAŠE SVIATKY

Reformovaní kresťania patria do historickej cirkvi, ktorá je už tu niekoľko storočí. Vzišla z reformácie, z návratu k Písmu svätému a obnovy života podľa jeho znenia.  Reformované kresťanské sviatky kopírujú pozemský život Pána Ježiša Krista. Ohlásenie Jeho narodenia, Jeho narodenie, ukrižovanie, nanebovstúpenie, posvätenie učeníkov, očakávanie Jeho druhého príchodu. Sviatky nám pripomínajú Božie udalosti v tomto svete. Cirkevný rok trvá od adventu po advent. Pán prišiel a znovu slávne príde. Haidelberský katechizmus nás učí, že náš najväčší sviatok je nedeľa, Spasiteľ v nedeľu vstal z mŕtvych. Máme polrok sviatočný, ktorý trvá od prvej adventnej nedele do prvej nedele po Svätodušných sviatkoch, ktorá sa nazýva Trojičná nedeľa. V tomto období sú všetky naše veľké cirkevné sviatky. Druhý polrok cirkevného roka je bez týchto sviatkov. Občiansky sviatok pre nás je Pamätný deň refomácie, ktorý slávime každoročne 31. októbra. Ďalším občianskym sviatkom je Nový rok.

Svätú večeru Pánovu máme šesť krát do roka na tieto príležitosti: Vianoce, Pašíjne obdobie, Veľká noc, Svätodušné sviatky, Nový chlieb a Nové víno.

Počas sviatočných dní sa musíme zastaviť, zamyslieť sa, stíšiť sa pred Bohom. Sviatky formujú náš život viery a sú oddychom pri nohách Pánových. Po nich nasleduje už večný sviatok v nebi.

PREHĽAD NAŠICH SVIATKOV

 • Nedeľa – náš najväčší sviatok, deň vzkriesenia Pána Ježiša Krista
 • Vianoce – svätíme na pamiatku narodenia Ježiša Krista
 • Kvetná nedeľa – svätíme na pamiatku slávnostného príchodu Pána Ježiša Krista do Jeruzalemu
 • Veľký piatok – svätíme na pamiatku utrpenia a smrti Pána Ježiša Krista na kríži
 • Veľká noc – svätíme na pamiatku vzkriesenia ukrižovaného Pána Ježiša
  Krista
 • Nanebovstúpeniesvätíme na pamiatku vstúpenia Pána Ježiša Krista na
  nebesá
 • Svätodušné sviatky -svätíme na pamiatku zoslania Ducha svätého
 • Trojičná nedeľa – oslavujeme trojjediného Boho Otca, Syna, Ducha Svätého
 • Nový rok – občiansky sviatok
 • 31. október – Deň reformácie – historický sviatok
 • Svätú večeru Pánovu – slávime tradične šesť krát do roka :

           – Vianoce

           – Pašije

           – Veľká noc

           – Nový chlieb (obdobie žatvy)

           – Nové víno (obdobie vinobrania)