Rok 2013

Stretnutie spevokolov Michalovského seniorátu 2013

Stretnutie spevokolov Michalovského seniorátu sa už tradične uskutočnilo 7. apríla 2013 v reformovanom kostole v Michalovciach, týždeň po Veľkonočných sviatkoch, kedy sme si pripomínali utrpenie, smrť a slávne zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. V úvode seniorka Michalovského seniorátu Mária Meňkyová privítala prítomných a v modlitbe vyprosila požehnanie na toto stretnutie.

Na stetnutí spevokolov sa zúčastnilo sedem spevokolov z nášho seniorátu a hosťujúci spevokol Peniél zo zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania v Michalovciach, ktorý prijal pozvanie misijného referátu Michalovského seniorátu.

Stretnutie spevokolov moderovala Viera Šoltésová z Michaloviec, ktorá svoje vstupy popretkávala nádhernými veršami z Biblie a z rôznych básní.

Po privítaní a príhovore seniorky Mária Meňkyovej sme spoločne zaspievali Žalm 150 Chváľte Najmocnejšieho, chváľte Najsvätejšieho…

Ako prvý vystúpil ženský spevokol z Bežoviec, ktorý pod vedením sestry Beáty Kačkošovej spieval piesne Ó, Ježišu, Ty stojíš, To Tvoja vec je, Pane náš a Je Pán mojim svetlom.

Po ich vystúpení nasledoval ženský spevokol zo Svätuša vedený kantorkou zboru sestrou Annou Pasterákovou. V jeho podaní sme počúvali piesne: Nemáš miesta pre Ježiša a Znie spásy preradostná zvesť.

Hosťujúci spevokol Peniél z ECAV Michalovce, vedený dirigentom Vladimírom Kuncom,  zaspieval piesne Raduj sa a plesaj; Deň v službe môjho Pána a Kto prebýva v skrýši Najvyššieho.

Spevokol z Palína pod vedením Mareka Janovčíka vystúpil s piesňami Blízko kríža chovaj ma a Víťaz nad smrťou.

Vystúpenie domáceho spevokolu Soli Deo Gloria, vedeného kantorom Jurajom Tichým nás povzbudilo spevom piesní Bol si tam; Tvoj kríž a Smieť žiť pre Krista.

Oživením stretnutia spevokolov bolo vystúpenie mladých z Palína a Stretavy, ktorí nás prišli  povzbudiť piesňami Zvelebený Pán; Dnes chcel by som Ti dať a To, čo vyspievať túžim.

Pod vedením seniorky Márie Meňkyovej nás spevokol z Lastomíra potešil piesňami Vstal z hrobu a Buď tvorstvom všetkým chválený.

Stretnutie spevokolov uzavrel svojim vystúpením ženský spevokol z Bánoviec nad Ondavou. Pod vedením zborovej farárky Eriky Dékányovej zneli v jeho podaní piesne: Na Krista svoje hriechy a Ó, úžasná milosť.

V závere stretnutia Noemi Bodnár z odboru cirkevnej hudby vyjadrila radosť z tohto stretnutia a odovzdala vedúcim spevokolov ďakovné listy a dary.

Misijný referent Michalovského seniorátu poďakoval všetkým účinkujúcim a v modlitbe poďakoval Bohu za tento čas. Po Modlitbe Pánovej a požehnaní sme spoločne zaspievali pieseň     č. 244 Vďaka Ti buď, Pane.

Po stretnutí nasledovalo v zborovej miestnosti spoločné pohostenie, ktoré pripravil domáci zbor a kde sme sa mohli po krásnom a požehnanom čase občerstviť a posilniť, ale aj zdielať so svojimi zážitkami a skúsenosťami. Vďaka Bohu za tento krásny čas!