Rok 2012

Stretnutie spevokolov Michalovského seniorátu 2012

Stretnutie spevokolov Michalovského seniorátu sa uskutočnilo 15. apríla 2012 v reformovanom kostole v Michalovciach, týždeň po Veľkonočných sviatkoch, kedy sme si pripomínali utrpenie, smrť a slávne zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Na túto skutočnosť upriamila našu pozornosť Mária Meňkyová, seniorka Michalovského seniorátu, vo svojom úvodnom príhovore, v ktorom vyslovila prianie, aby toto stretnutie bolo nielen prehliadkou spevokolov, ale aj jedným veľkým ĎAKUJEM za dielo vykúpenia, ktoré dokonal Pán Ježiš na golgotskom kríži. Vyslovila prianie, aby nespievali len jednotlivé spevokoly, ale aby sa všetci zúčastnení pridali k spevu jednotlivých spevokolov vo svojich srdciach. Privítala sedem spevokolov z nášho seniorátu a dva hosťujúce spevokoly, ktoré sa tohto stretnutia zúčastnili na pozvanie misijného referátu michalovského seniorátu. Z Ondavsko-hornádskeho seniorátu prijal pozvanie spevokol z Tušíc, a z Užského seniorátu komorný spevokol z Veľkých Kapušian. Stretnutie spevokolov moderovala Viera Šoltésová z Michaloviec, ktorá svoje vstupy popretkávala nádhernými veršami z Biblie a z rôznych básní. Po privítaní a príhovore seniorky Mária Meňkyovej sme spoločne zaspievali Žalm 98 Spievajte Bohu nové piesne, veď divné veci učinil… Ako prvý vystúpil ženský spevokol zo Svätuša vedený kantorkou zboru sestrou Pasterákovou. V jeho podaní sme počúvali piesne: Duchu svätý, sláva Tebe a Haleluja, putá zlámané. Za ním nasledoval domáci spevokol Soli Deo Gloria pod vedením kantora Juraja Tichého. Zaspieval piesne Spievajme Bohu pieseň novú; Pane, staň sa mi všetkým a Víťaz nad smrťou. Ženský spevokol z Bežoviec pod vedením Beáty Kačkošovej spieval piesne Ó, hlava plná trýzne a Ja viem, že žije Ježiš môj. Nasledoval spevokol z Palína, vedený kantorom Marekom Janovčíkom, v ktorého podaní zneli piesne Raduj sa a plesaj; Zmiluj sa, Bože, nad mnou a Ježiš žije. Milovníkov hudby a krásneho spevu nadchlo vystúpenie komorného spevokolu z Veľkých Kapušian. Ukázal nám, že aj v amatérskych podmienkach sa dá robiť profesionálna produkcia.Spevokol z Tušíc videla kantorka zboru Jarka Šimková. Prišli nás povzbudiť piesňami Boh tak miloval svet; Boh vstal z mŕtvych a Ó, úžasná milosť. Pod vedením seniorky Márie Meňkyovej nás spevokol z Lastomíra potešil piesňami Ó, hlava plná trýzne; Žije môj Pán a Ó, príďže, príďže leto Pána Potom nasledoval spevokol z Trhovišťa pod vedením zborového farára Pavla Kačkoša. Vypočuli sme si piesne: V skalnatom hrobe spal; Ó, Ježišu, Ty stojíš a Boh slávny Hospodin. Stretnutie spevokolov uzavrel svojim vystúpením spevokol z Humenného. Pod vedením zborového farára Pavla Kačkoša zneli v jeho podaní piesne: Tam, na kríži, na Golgote a Víťaz nad smrťou. V závere stretnutia Noemi Bodnár z odboru cirkevnej hudby vyjadrila radosť z toho, koľko spevokolov v senioráte pracuje a odovzdala vedúcim spevokolov ďakovné listy a dary. Po jej príhovore sme spoločne spievali Žalm 23 v zemplínčine v úprave zo spevníka Szvatoho Davida Kralya i Proroka Szto i Pédzesat Soltári, vydanom v roku 1752, nakoľko v tomto roku si pripomíname 260. výročie vydania uvedeného spevníka v zemplínskom nárečí s maďarským pravopisom. Záverečnú modlitbu a požehnanie nám udelil domáci zborový farár Juraj Gajdošoci. Nakoniec sme zaspievali pieseň č. 249 Tvoje požehnanie. Po stretnutí nasledovalo spoločné pohostenie, ktoré pripravil domáci zbor a kde sme sa mohli po krásnom a požehnanom čase občerstviť a posilniť, ale aj zdielať so svojimi zážitkami a skúsenosťami. Vďaka Bohu za tento krásny čas!