Rok 2023

Svetový deň modlitieb 2023

Tohtoročný svetový deň modlitieb pripravili ženy z ďalekého Taiwanu. Jeho téma je blízka nám všetkým: ,, Počul som o vašej viere“. Taiwan charakterizuje modrá farba, čo značí, že je obklopený oceánom. Zelená farba, to sú vysoké hory. Žltá a biela znamená veľké bohatstvo prírodných zdrojov. Hlavný obraz od výtvarníčky Hui – Wen Hsaio, znázorňuje, že ostrovnej krajine kresťanská viera prináša mier, pokoj a budúcnosť.
V Michalovciach sa slávil Svetový deň modlitieb 2023 dňa 4.3.2023, v reformovanom kresťanskom kostole. Zišli sa ženy z jednotlivých cirkevných zborov v meste, ktoré pripravili a predviedli hlavný program podľa brožúry k SDM 2023. Spievali sme nádherné taiwanské kresťanské piesne, ktoré sa dostali do nášho srdca. Na zamyslenie nám poslúžil biblický text Efezanom 1, 15 – 19. Tu apoštol Pavol úprimne ďakuje Bohu za vieru, ktorú majú a prejavujú Efezania. V našom živote máme aj prekážky a rôzne ťažkosti. Toto všetko môže oslabovať našu vieru, dokonca môžeme strácať nádej. Napriek každej rozdielnosti dosahujeme jednotu len v Ježišovi Kristovi. On nás zjednocuje tým, že nás všetkých miluje.
Na záver ekumenického stretnutia katolícky a protestantskí duchovní udelili všetkým požehnanie. Nasledovalo pohostenie, kde sa viedli spoločné rozhovory medzi prítomnými. Súčasťou dňa modlitieb bola dobrovoľná finančná zbierka, ktorá sa použije pre potreby kresťanov na Tiawane. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným obetavým ženám, ktoré mali čítanie a spevy, sestre Anne Tomašuľovej za jej organizačné úsilie. Veľká vďaka Bohu za milosť jednoty, ktorú nám vytvoril Svetový deň modlitieb 2023.

Misijno diakonické stretnutie v našom kresťanskom zbore

     Tradičné stretnutie sa uskutočnilo na Kvetnú nedeľu, 2.4.2023 popoludní. V zborovej sieni sa zišli veriaci, aby sa potešili Božím slovom a sviatosťou večere Pánovej. Pre mnohých je to jedinečná príležitosť stretnúť rovesníkov a spoločníkov na ceste viery.

     Stretnutie starostlivo pripravili sestry presbyterky, ktoré si na všetkom dali záležať. Privítanie predniesla ses. Anna Tomašuľová,  ktorá viedla program stretnutia. Z Písma čítala ses. Jozefína Štefančíková, podnetnú úvahu pripravila a predniesla ses. Marta Sotáková . Svedectvo svojej viery povedal br. Dušan Kavka, nedávno absolvoval biblickú školu našej cirkvi. Kázal miestny duchovný, po kázni nasledovalo vysluhovanie večere Pánovej. Kantoroval nám br. Blažej Knežo.

     V závere stretnutia bolo posedenie pri káve, čaji a zákuskoch. Prítomní bratia a sestry mohli spolu hovoriť o svojich radostiach i starostiach. Stretnutie nás utvrdilo v tom, že Pán Ježiš sa za nás obetoval a nám prislúcha Ho chváliť a oslavovať. Ďakujeme Bohu a všetkým spolupracovníkom za spoločné chvíle pri Pánových nohách.

Juraj Gajdošoci

Veľkonočné mládežnícke bohoslužby

Na Veľký piatok 7.4.2023 sme sa stretli v reformovanom kresťanskom kostole v Michalovciach na mládežníckych bohoslužbách. Ich celkovú myšlienku udával samotný výnimočný deň. Všetci prítomní sa mohli spolu zamýšľať nad významom obete Pána Ježiša Krista. Božie slovo nám zvestovala farárka Marianna Sláviková. Podčiarkla utrpenie Spasiteľa, ktoré znášal za naše hriechy. Tak sa naplnilo, čo uvádza aj Starý zákon, napríklad Žalm 22 : „ Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku! “.

Hudobne nás celými bohoslužbami sprevádzala mládežnícka kresťanská hudobná skupina Plán B. Ich piesne viedli k hlbšiemu zamysleniu sa nad ľudským životom. Často sa ženieme za všetkým možným, ale musíme si uvedomiť náš skutočný cieľ. Pán Ježiš je našim Vykupiteľom a tomu sa máme vo všetkom podriadiť. S vďačným srdcom sme sa dlho rozchádzali do svojich domovov lebo zvestované Slovo a zmysluplné piesne zanechali hlboký dojem. Vďaka Bohu za tento čas.

Juraj Gajdošoci     

Stretnutie spevokolov

     Očakávané stretnutie zborových spevokolov sa uskutočnilo v nedeľu 23.4.2023 popoludní v reformovanom kresťanskom kostole v Michalovciach. Stretnutie preukázalo vrelú túžbu bratov a sestier nadšene spievať na Božiu slávu. Nábožný spev vždy patril k prirodzenému prejavu kresťanskej viery. Sprítomňuje sa ním Božia sláva, ktorá z neba prebýva medzi nami.

     Stretnutie bolo zahájené privítaním a spoločnou modlitbou, programom nás tematicky sprevádzala členka michalovského zboru Viera Šoltésová. Spevy boli doplnené jej vhodne vybraným a predneseným slovom. Podujatie svojim vystúpením otvoril domáci michalovský spevokol Soli Deo glória, ktorý viedla dirigentka Veronika Savková.  Nasledovalo vystúpenie Anastasie Solyarik a Pavla Kačkoša, farára v Trhovišti. Spievali dve vynikajúce autorské piesne. Zborový spevokol z Lastomíra viedla farárka v Lastomíre, Mária Meňkyová. Miešaný spevácky zbor z Bežoviec Pro gaudium, dirigovala Veronika Savková. Spevokol reformovaného zboru v Trhovišti viedol zmienený Pavol Kačkoš. Reformovaných z Palína dirigoval zborový kantor Marek Janovčík. Hosťujúci spevokol z reformovaného zboru Vajkovce, zaujal precíznym a precíteným spevom všetkých prítomných. Spievajúcich viedol ich zborový kantor Ján Janovčík. Na záver vystúpila hudobná kresťanská skupina Joel, ktorá je dobre známa širokej kresťanskej verejnosti. Ich hudobný prejav viery je vždy povzbudením pre našu vieru, nádej a lásku.

     Záverečnú modlitbu predniesla seniorka michalovského reformovaného seniorátu Erika Dékányová. Po poďakovaní Bohu a účinkujúcim udelila prítomným Božie požehnanie. Nasledoval spoločný čas pri občerstvení, kde sa viedli rozhovory a odovzdávali sa skúsenosti nielen zo spevu, ale aj zo života jednotlivých kresťanských zborov. Príležitosť predviesť svoj spev nám dal náš všemohúci Boh a Jemu najviac ďakujeme.

Juraj Gajdošoci