Rok 2016

NOVÉ ZVONY

Historická chvíľa v našom reformovanom zbore v Michalovciach bola v nedeľu 17.9.2016, keď pred dopoludňajšími bohoslužbami z veže nášho kostola zazneli nové zvony. Ich hlahol veľmi potešil všetkých prítomných a vyvolal nové nadšenie z Božej milosti. Zvonili veľký a menší zvon v daných časových intervaloch.

     Väčší zvon bol odliaty vo svetoznámej zvonárskej dielni Tomášková – Dytrychová, Brodek u Přerova, dňa 30.7.2014. Menší zvon v menovanej zvonárskej dielni bol odliaty 12.7.2016. Zvony boli odliate zo zvonárskeho bronzu, väčší má tón A1 a 490 kg, menší v tóne E2 má 160 kg. Zvony sú zavesené na dubovej zvonovej stolici a poháňajú ich lineárne elektromotory. Montáž zvonovej stolice, zavesenie zvonov a realizáciu pohonu previedla renomovaná česká firma Boroko. Toto všetko sa uskutočnilo z Božej milosti, prispením sponzorov, štedrosťou a obetavosťou mnohých veriacich. Zvony majú krásny zvuk, spievajú s nami Bohu, zvolávajú veriacich a oznamujú spásu.

Mt 18, 20 „ Lebo, kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi “.

Gajdošoci Juraj

PROJEKT NOVÝCH ZVONOV UKONČENÝ

,,Lebo keď je ochota, vítaná je podľa toho, koľko kto má, a nie podľa toho,
 čo nemá. “                                        Kor. 8,12

Začiatok realizácie  projektu ,,Výroba a osadenie zvonov vrátane pohonu pre vežu Reformovaného kostola”, bol v r. 2014, kedy bol tradičnou technológiou odlievania do hlinenej formy odliaty  väčší z dvoch nových zvonov v tóne A1.
Ďalšia časť projektu –  návrh zvonovej stolice, elektrického pohonu zvonov  a výroba zvonovej stolice pokračovala v r. 2015.
Záverečná časť projektu sa realizovala v auguste 2016, kedy bol odliaty menší zvon E2 a vyvrcholila dňa 12.9.2016 vyzdvihnutím obidvoch zvonov, do veže kostola. Montážou zvonovej  stolice, zvonov s príslušenstvom a ich elektrického pohonu vo veži Reformovaného kostola bola realizácia projektu ukončená.

Tento projekt bol uskutočnený vďaka finančným zbierkam členov Reformovanej cirkvi v Michalovciach, príspevkom  sponzorov, ako aj finančnej  podpore štátnych inštitúcií SR.
Celkové investičné náklady predstavovali sumu viac než 29 000,- Eur
Vďaka predovšetkým Pánu Bohu, že kalvíni v Michalovciach po 20 rokoch od uvedenia kostola do užívania, budú počúvať z veže Reformovaného kostola pekný zvuk zvonov.

Ing.Jaroslav Bánoci

NOVÝ ZVON PRE REFORMOVANÝ KOSTOL JE ODLIATY!

Dňa 30. júla 2014 bol v renomovanej zvonárskej dielni Dytrychová / Brodek u Přerova,Česká republika / odliaty nový bronzový zvon objednaný Reformovaným zborom RKC Michalovce. Ide o prvú časť projektu ,,Výroba a osadenie zvonov včítane pohonu pre vežu Reformovaného kostola“. Ďalšia časť projektu – osadenie zvonu do veže je plánovaná na r. 2015. Zvon bol odliaty z materiálu Cu-Sn 22, tradičnou technológiou, v konštrukčných parametroch tzv. stredného rebra s hmotnosťou 490 kg, so spodným priemerom 940 mm. Pri odlievani boli spolu s majiteľkou zvonárstva pani Letíciou Dytrychovou-Vránovou prítomní aj zástupcovia nášho zboru bratia presbyteri Matúš Gazdovič, Michal Kontra, Ján Šoltés a kurátor Jaroslav Bánoci. 

Po úspešnom odliatí všetci zúčastnení včítane výtvarníka, zlievačov a pomocného personálu zrod nového zvonu uvítali tradičným prípitkom ,,Nech zvoní !“, Ostáva len dodať: ,,Na slávu Božiu !“ 

Jaroslav Bánoci

SLÁVNOSTNÁ POSVIACKA V MICHALOVCIACH

Reformovaný kresťanský zbor v Michalovciach mal v nedeľu 6.11.2016 významný deň, keď sa uskutočnila slávnostná posviacka zborovej siene, fary a dvoch nových zvonov. Chrám bol vysvätený ešte 1.9.1996 po tom ako v roku 1992 začala jeho výstavba. Postupne k chrámu bola pristavaná zborová sieň s mládežníckym centrom a fara. Práce na základoch zborovej siene a fary začali v roku 1997. Stálo to nemalé množstvo finančných prostriedkov, úsilia a obetavosti veriacich nielen z nášho zboru. Stavebné práce boli ukončené v roku 2009. Po viacerých rokoch sa splnila ďalšia naša túžba, keď dňa 12.9.2016 boli do veže chrámu umiestnené dva nové zvony.

     Početný zástup veriacich napriek daždivému počasiu mal účasť na slávnostnej posviacke, ktorá sa stala dôležitým míľnikom v našom cirkevnom živote. Povzbudila nás prítomnosť duchovných z okolitých aj vzdialenejších reformovaných cirkevných zborov, duchovných z michalovských cirkví – rímskokatolíckeho dekana Stanislava Pavúka, gréckokatolíckeho dekana Františka Puciho, evanjelického farára a.v. Jána Meňkyho, pastora apoštolskej cirkvi Štefana Handzoka. Medzi nami sme privítali aj vzácnych hostí z verejného života – poslankyňu EP Moniku Smolkovú, exposlankyňu NRSR Ľubicu Roškovú, prednostku OUMI Janu Cibereovú, poslankyňu MsZ Martu Horňákovú, poslanca NRSR Emila Ďurovčíka, primátora mesta Michalovce Viliama Záhorčáka, rodinu exposlanca NRSR Milana Géciho.

     Posviacku zborovej siene a fary Božím Slovom a modlitbou uskutočnila seniorka michalovského seniorátu Erika Dékányová. Všetkých prítomných z priebehom výstavby a výškou investícii oboznámil kurátor michalovského zboru Jaroslav Bánoci. Počas jeho slov bola všetkým premietnutá obrazová prezentácia o našej stavebnej činnosti. Krásnu pieseň viery zaspievala Tímea Sotáková. Následne spevom chválila Boha zborová mládež, hudobne sprevádzali Peter Bánoci a Blažej Knežo. Hlavnú kázeň k celej významnej udalosti mal zástupca biskupa Ján Semjan. Po speve michalovského spevokolu Soli Deo glória, ktorý viedla dirigentka Veronika Savková, nasledovala posviacka dvoch nových zvonov. Prihovoril sa a modlitbou vyprosil  posvätenie dvoch nových zvonov zástupca biskupa Ján Semjan. Nasledovalo historické zazvonenie nových zvonov vo veži nášho kostola. Po zazvonení nových zvonov celé zhromaždenie spievalo pieseň : „Našim zvonom požehnanie“ , na nápev piesne č. 450, ktorej text k slávnostnej príležitosti napísala Beáta Kasincová. Slávnosť posviacky kantorsky viedol kantor michalovského reformovaného zboru Stanislav Kasinec.  

V pozdravoch nám Božiu milosť popriali senior OH seniorátu Juraj Brecko, poslanec NRSR Emil Ďurovčík, syn exposlanca NRSR Milana Géciho, sponzora menšieho zvonu, Patrik Géci. Primátorovi mesta Michalovce Viliamovi Záhorčákovi a zástupcovi biskupa Jánovi Semjanovi boli odovzdané spomienkové darčeky, pamätný list z udalosti a malý zvonček, replika väčšieho nového zvona v našej veži. Nasledovalo pohostenie pre všetkých zúčastnených. Predstaviteľom reformovaných zborov boli odovzdané malé pozornosti, pamätný list a zvonček, už spomínaná verná replika. Oficiálny hostia prevzali po zápise do zborovej kroniky pamätné listy.

     Naša veľká vďaka patrí Bohu za Jeho nezastupiteľné dielo. Ďakujeme farárovi na dôchodku Michalovi Hromaníkovi a jeho manželke Oľge, vykonali jedinečnú službu pre náš zbor, vďačne spomíname na už nebohého kurátora Karola Komaromiho, Jána Vinca, poďakovanie patrí bývalému kurátorovi Jaroslavovi Ondočíkovi, kurátorovi Jaroslavovi Bánocimu, ktorý v zbore zodpovedne

zastáva svoju funkciu. Úprimná vďaka bývalemu kantorovi a veľkému podporovateľovi výstavby nového kostola Jurajovi Čisárovi a jemu vtedy spriazneným ľuďom. Ďakujeme za úsilie niekdajšiemu administrátorovi zboru a dnes seniorovi Jurajovi Breckovi. Poďakovať sa patrí minulým i súčasným presbyterom, veriacim, všetkým reformovaným zborom za podporu, vedeniu reformovanej cirkvi, zborom z iných ekumenických cirkví a štátnej správe.      

     Slávnostný a sviatočný čas nás všetkých spojil v jeden Boží ľud chváliacich Všemohúceho Boha. Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli na výsledok významného dňa posviacky, úprimne ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie do ich života.

Juraj Gajdošoci