Rok 2018

STRETNUTIE SPEVOKOLOV V MICHALOVCIACH

  Michalovský reformovaný kostol sa v slnečnú jasnú nedeľu 15.4.2018 stal požehnaným miestom pre Stretnutie spevokolov z Michalovského reformovaného seniorátu. Stretnutie zodpovedne pripravil za Misijný referát nášho seniorátu, duchovný Peter Korpa. Celé podujatie pohotovo moderovala členka michalovského zboru a spevokolu Viera Šoltesová. Spoločné piesne viedol michalovský kantor Stanislav Kasinec. Oddelenie cirkevnej hudby na stretnutí zastupovala sestra Noemi Bodnár.

     Krásny úvod celého podujatia nám pripravili svojim spevom deti a mládež z Trhovíšť, následne vystúpil zborový spevokol z Trhovíšť, viedol ich farár Pavol Kačkoš. Pod vedením kantorky Emílie Pasterákovej spieval spevokol zo Svätuša. Spevokol z Palina dirigoval kantor Marek Janovčík. Farárka Mária Meňkyová viedla spevokol z Lastomíra, v tomto spevokole spieval i brat kantor Juraj Kačmár. Zaznela aj spoločná mohutná pieseň zborov z Palina a Lastomíra. Spevokol – Soli Deo glória z Michaloviec dirigovala sestra Veronika Savková.

     Na záver nádhernej chvíle boli spevokolom, deťom a mládeži rozdané pamätné listy a vecné darčeky. Nasledovalo pohostenie a spoločné zdieľanie bohatých zážitkov viery, ktorá sa vyjadruje aj vrúcnym kresťanským spevom.

     Ďakujeme spevokolu Soli Deo glória za reprezentáciu nášho zboru. Vďaka patrí aj sestrám, ktoré sa podieľali na príprave a podávaní občerstvenia.

EKUMENICKÝ SVETOVÝ DEŇ  MODLITIEB

Kresťanky v Michalovciach každoročne pripravujú Ekumenický svetový deň modlitieb,ktorý sa striedavo koná v jednotlivých cirkvách. Dňa 3. marca 2018 sa uskutočnil v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Michalovciach. Tému na tento rok pripravili ženy zo Surinamu: Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré. Svetový deň modlitieb bol programovo rozdelený na spoločný spev piesni a jednotlivé čítania pripraveného textu. Podieľali sa na tom kresťanky z rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi a.v., evanjelickej cirkvi metodistickej, cirkvi bratskej, od saleziánov a z reformovanej cirkvi.
     Začiatok stretnutia okrášlil spev malej škôlkarky Viktórie Tomašuľovej. Kázaním všetkých podnietil Salezián Ján Martiška. Súčasťou ekumenického stretnutia bola dobrovoľná zbierka pre kresťanské ženy zo Surinamu. Veľké naše poďakovanie patrí Bohu za spoločný čas pri poznávaní jeho darov pre nás a pre Surinam.