Rok 2017

REFORMAČNÁ SLÁVNOSŤ V MICHALOVCIACH

Reformovaný kresťanský kostol v Michalovciach sa stal v nedeľu 8.10.2017 miestom požehnanej reformačnej slávnosti. Slávnosť organizovalo vedenie michalovského seniorátu v úzkej spolupráci s reformovaným michalovským zborom. Finančne výnimočnú reformačnú udalosť podporila generálna cirkev v rámci podpory oslavy 500. výročia Reformácie.

     Účastníci prichádzali skoro pred oficiálnym začiatkom. Na slávnosti sme privítali prítomných predstaviteľov okresu a mesta Michalovce, reformovaných duchovných, veriacich z našich zborov a z bratských zborov v našom meste, hostí z akademickej obce.

     Celú kresťanskú slávnosť vhodným slovom sprevádzala seniorka michalovského seniorátu Erika Dékányová. O veľkom význame Božieho slova pre život každého človeka podnetne kázal zástupca biskupa Ján Semjan. Profesor Peter Kónya, rektor Prešovskej univerzity, nám pútavo priblížil Kalvínsku reformáciu na dnešnom východnom Slovensku. Slávnostnú chvíľu okrášlil spev spevokolu z Lastomíra, ku ktorému ochotne pridali svoje hlasy členovia evanjelického spevokolu Peniel. Svojim spevom ďalej ozdobil reformačné chvíle miestny michalovský spevokol Soli Deo glória.

     V peknom závere nasledovalo slávnostné otvorenie expozície historickej reformačnej literatúry, ktorá je umiestnená v zborovej sieni michalovského reformovaného kostola. Význam samotnej expozície vo svojom príhovore podčiarkol jej nadšený zriaďovateľ, kurátor domáceho zboru Jaroslav Bánoci. Na tomto diele s ním významne spolupracoval kantor tunajšieho zboru Stanislav Kasinec. Predstaviteľ verejnej správy, zástupca primátora mesta Michalovce, Benjamín Bančej, pripomenul význam reformácie pre vývoj vzdelanosti či kultúry a spoločenských pomerov na našom území.

     Po záverečnej piesni už nasledovalo pohostenie, na ktoré boli pozvaní všetci účastníci slávnosti. Prítomní si zo záujmom pozreli vystavené knihy a medzi tým pokračovali družné rozhovory.

     Reformačná slávnosť nám vystavala nové podnety pre dnešný život viery. Naše poznanie sa rozšírilo a upevnilo sa v nás presvedčenie reformovanej viery. Vrúcna vďaka aj tu prináleží Bohu, za to, že hlavne On všetko pripravil a dokázal svoju prítomnosť. Soli Deo glória!